“Liz” by Eugene Sokolenko (Zhes Photo)

© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)
© Eugene Sokolenko (Zhes Photo)

CREDITS

photographer: Eugene Sokolenko – Zhes Photo (Tel Aviv, ISrael)
Instagram: zhesphoto
Web: http://www.zhesphoto.com
ModelMayhem: https://www.modelmayhem.com/zhesphoto
model: Liz Pixofilia (Paris, France)
location: Paris